powered by Logo Chłopska Izba Łódź
Witamy serdecznie - Chłopska Izba Menu Pn., Wt., Niedz. 12:00 - 17:45; Śr. - Sob. 12:00 - 19:45

1. Podaj adres

2. Zamów jedzenie

3. Smacznego

Ogólne warunki umowy firmy sto2 Sp. z o.o. dla platformy internetowej Pyszne.pl dla Nabywców

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym Pyszne.pl, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Nabywców.

1.2. Serwis internetowy jest udostępniany przez spółkę sto2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000344195 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy; NIP 6152007726

1.3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Nabywców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

1.4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

1.5. Nabywcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

1.6. Dostawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego Pyszne.pl Nabywcom przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.7. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług, każdy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

2. Definicje

2.1. Dostawca – sto2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000344195 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy; NIP 6152007726

2.2. Nabywca – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu.

2.3. Usługodawca – restauracja, z którą spółka sto2 sp. z o.o. zawarła umowę o współpracy; oferujący swoje produkty za pośrednictwem Pyszne.pl

2.4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Nabywców w oparciu o Regulamin.

2.5. Umowa – umowa zawarta między Nabywcą, także niezarejestrowanym, a Dostawcą upoważniająca Nabywcę do korzystania z rynku internetowego oraz udostępnionych na niej przez Usługodawców produktów i usług zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Prawa i obowiązki Dostawcy i Nabywcy

3.1. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3.2. Dostawca będzie się starał aby Pyszne.pl funkcjonował w sposób ciągły, z roczną średnią dostępnością wynoszącą 95%. Nie dotyczy to czasów przestoju – przerw w funkcjonowaniu Serwisu, które mogą wystąpić w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów, poprawieniu bezpieczeństwa lub integralności serwera albo przeprowadzeniu technicznych działań oraz służącym poprawnemu albo poprawionemu wykonaniu usług przez Dostawcę i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Nabywcy nie będą informowani o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.

3.3. Korzystając z Serwisu Nabywcy mają obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

3.4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Nabywcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Dostawcy. W szczególności Nabywca nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Dostawcę na jakąkolwiek szkodę majątkową.

3.5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

3.6. Dostawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w serwisie Pyszne.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Nabywca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

3.7. Nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług płatnych przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych przez Nabywcę niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Dostawcę obciążają Nabywcę.

3.8. Dostawca może okresowo, w sposób przez siebie wybrany udzielać rabatów lub zniżek na określone Usługi. Rabaty nie są przyznawane przez Biuro Obsługi Klienta. Rabat dla nowych klientów przysługuje wyłącznie tym Nabywcom, których dane nie zostały wcześniej zapisane przez Dostawcę. Skutki niewłaściwego zabezpieczenia danych, w tym niemożność skorzystania z rabatów czy zniżek oferowanych przez Dostawcę, obciążają Nabywcę.

4. Zakres usług świadczonych przez Dostawcę

4.1. Usługami oferowanymi w ramach serwisu są:

- pośredniczenie w zawarciu umowy pomiędzy Nabywcą a Usługodawcą, oferującym produkty (dania, napoje, artykuły spożywcze oraz catering dla pracowników), usługi przedsiębiorstw dostawczych, cateringu i supermarketów w serwisie internetowym Dostawcy;

- nieodpłatne udostępniane treści ofert dostarczanych przez Usługodawców; Dostawca nie sprawdza, czy wstawione oferty oraz inne treści podane przez Usługodawców na Pyszne.pl są zgodne z prawem i z prawdą oraz czy są kompletne;

- udostępnianie miejsca na serwerach Dostawcy w celu dodawania komentarzy i opinii na temat Usługodawców w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Dostawcę w Serwisie; treści wystawione przez Nabywców nie odzwierciedlają opinii Dostawcy.

- umożliwienie realizacji umowy sprzedaży.

4.2. Dostawca nie jest stroną umowy odnośnie produktów i usług oferowanych na Pyszne.pl, lecz jest wyłącznie pośrednikiem umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Nabywcą. Umowy zawarte na Pyszne.pl uprawniają i zobowiązują jedynie uczestniczących Usługodawców i Nabywców.

5. Rejestracja Nabywcy

5.1. Rejestracja Nabywcy nie jest warunkiem jego uczestnictwa w Pyszne.pl. Umowa może być również zawarta przez niezarejestrowanych Nabywców.

5.2. Nabywca musi podać przy rejestracji kompletne dane adresowe i adres emailowy, taki z którego odbiera korespondencję.

5.3. Podanie danych osobowych i adresowych jest dobrowolne. Odmowa podania niektórych danych może uniemożliwić świadczenie usługi przez Dostawcę.

5.4. Rejestracja uczestnictwa w serwisie Pyszne.pl dochodzi do skutku, gdy Nabywca potwierdza przez siebie wpisane dane na stronie "Rejestracja" klikając przycisk "Zarejestruj się" i przez to proponuje zawarcie umowy użytkowania wobec Pyszne.pl.

5.5. Nabywca ma możliwość skorygowania przez niego wpisanych danych przed ostatecznym wysłaniem rejestracji do Pyszne.pl.

5.6. Po zakończonej rejestracji wysyłany jest mail od Dostawcy, w którym Dostawca potwierdza otrzymanie propozycji rejestracji i akceptuje ją poprzez wysłanie danych dostępowych potrzebnych do korzystania z serwisu Pyszne.pl.

5.7. Roszczenie o rejestrację i uczestnictwo na portalu Pyszne.pl nie istnieje. W szczególności, Dostawca zastrzega sobie prawo, aby nie przyznać Nabywcy statusu "Nabywcy" na portalu.

5.8. Nabywca nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji na Pyszne.pl. Konto użytkownika nie może zostać przeniesione na innego użytkownika.

6. Dane osobowe Nabywcy i polityka prywatności

6.1. Udostępniając formularz rejestracyjny Dostawca określa dane osobowe Nabywcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Dostawcę.

6.2. Nabywca oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Nabywcy, Dostawca może niezwłocznie usunąć konto Nabywcy oraz zawiadomić odpowiednie organy.

6.3. W przypadku zmiany informacji podanych podczas rejestracji, Nabywca zobowiązuje się przekazać je Dostawcy niezwłocznie i bez wezwania wszystkie. Gdy Nabywca nie poinformuje o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Dostawcę do Nabywcy na adres e-mail podany przez Nabywcę podczas rejestracji zostały doręczone.

6.4. Nabywca w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli się okaże, że mimo to trzecia strona ma dostęp do konta Nabywcy albo Nabywca podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym natychmiastowo zawiadomić Dostawcę i zmienić swoje dane dostępowe.

6.5. Jeśli są przeprowadzone transakcje za pomocą danych dostępowych Nabywcy, Nabywca musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie powiadomił Dostawcę na czas o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu.

6.6. Dostawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Nabywców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6.7. Dane osobowe Nabywców przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług wynikających z Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

6.8. Dane osobowe Nabywców będą przekazywane Usługodawcom, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Nabywcy.

6.9. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji lub w trakcie finalizacji zamówienia, przez Dostawcę usług, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

6.10. Nabywca wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jeśli zostanie wybrana taka opcja na stronie, zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez spółkę sto Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rybackiej 9 na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Usługodawcy.

7. Finalizacja oraz realizacja umowy pomiędzy Nabywcą, a Usługodawcą

7.1. Wstawienie artykułów na portal Pyszne.pl nie stanowi jeszcze wiążącej oferty Usługodawcy. Umowa jest finalizowana dopiero w momencie wiążącego wysłania zamówienia przez Nabywcę, po tym jak zamówione towary zostały przez niego dodane do koszyka i Nabywca następnie zakończy swój wybór klikając przycisk "Wyślij zamówienie" na stronie finalizacji zamówień.

7.2. Przed wiążącym wysłaniem zamówienia Nabywca ma możliwość sprawdzenia i skorygowania przez siebie wprowadzonych danych.

7.3. Umowa sprzedaży pomiędzy Usługodawcą, a Nabywcą zostaje zawarta w momencie wysłania maila z potwierdzeniem do Nabywcy przez Dostawcę w zastępstwie Usługodawcy, tzn. w jego imieniu.

7.4. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości zamówienia Biuro Obsługi skontaktuje się z Nabywcą w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. Umowa zostaje zawarta dopiero po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia przez Nabywcę.

7.5. Dostawca zastrzega sobie prawo nieskierowania przez Nabywcę złożonego zamówienia do Usługodawcy w sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości opisanych w powyższym punkcie. Nabywca jest zobowiązany być osiągalny telefonicznie podczas przewidywanego czasu dostawy, w przypadku konieczności doprecyzowania informacji o zamówieniu oraz aby móc je odebrać.

7.6. W uzasadnionych przypadkach Nabywca lub Dostawca może anulować zamówienie klienta, np. w przypadku braku kontaktu z klientem lub restauracją. O fakcie anulowania klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

7.7. Metody płatności są ustalane przez Dostawcę. Usługodawca jest zawiadamiany o wybranych metodach płatności w trakcie procesu zamawiania i może wybrać jedną z nich.

7.8. Nabywca może zamawiać świeże artykuły spożywcze na portalu Pyszne.pl, na przykład owoce i warzywa. Dostawa tych produktów ze względu fakt, iż ulegają szybkiemu zepsuciu jest transakcją terminową. Zwrot i ponowna dostawa tych towarów są wykluczone.

7.9. Nabywca jest zobowiązany zapewnić przyjęcie zamówionego towaru podczas podanego przez Usługodawcę czasu dostawy albo przez Nabywcę, albo przez osobę wybraną przez Nabywcę do przyjęcia towaru. Jeśli świeży towar nie może być dostarczony do Nabywcy albo do osoby wybranej przez Nabywcę do przyjęcia, Nabywca ponosi koszty przesyłki zwrotnej danego towaru.

8. Płatności

8.1. Nabywca może zapłacić za zamówienie złożone za pośrednictwem Pyszne.pl gotówką, za pokwitowaniem przy dostawie produktów realizowanych przez Usługodawcę lub za pośrednictwem płatności internetowej, realizowanej przez systemy płatnicze wymienione w punkcie 8.2, w chwili składania zamówienia. Dostępność płatności gotówką oraz płatności internetowych jest kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy Pyszne.pl, a Usługodawcami. Brak którejś z metod płatności wymienionych powyżej nie stanowi podstawy do reklamacji.

8.2. Płatności internetowe w Pyszne.pl realizowane są poprzez zewnętrznych operatorów: PayU, PayPal, SOFORT BANKING, Wirecard oraz Adyen, w zależności od wybranego sposobu płatności.

8.3. Zapłata za zamówienie poprzez płatność internetową uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego (punkt 8.2) i przesłania tej informacji od danego operatora płatniczego do Pyszne.pl.

8.4. W przypadku odrzucenia zamówienia przez Restaurację lub jego automatycznego odrzucenia, płatność za zamówienie jest zwracana na konto Nabywcy w terminie 5 dni od odrzucenia zamówienia.

9. Odpowiedzialność

9.1. Wszelkie treści zamieszczone przez Nabywcę na Pyszne.pl należą wyłącznie do danego Nabywcy. Dostawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.

9.2. Nabywca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich lub przepisów. Nabywca zobowiązuje się zwolnić Dostawcę od roszczeń, które powstały z wyniku nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

9.3. Odpowiedzialność Dostawcy, niezależnie od podstawy prawnej, czy za naruszenie zobowiązań umownych czy niedozwolony czyn, jest jednoznacznie określona przez następujące postanowienia:

- Dostawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zamiar lub rażące niedbalstwo jak również za szkody na osobie, za lekkie niedbalstwo jednak tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, za opóźnienie lub niemożność z winy Dostawcy. Odpowiedzialność w przypadku naruszenia takiego zobowiązania istotnego dla Umowy jest ograniczona do szkód typowych dla Umowy, z którymi Dostawca liczył się w czasie zawarcia Umowy na podstawie w tym czasie znanych okoliczności. Zobowiązania istotne dla Umowy w tym znaczeniu to są takie zobowiązania, na których spełnienie Nabywca może regularnie polegać i których spełnienie jest istotne do osiągnięcia celów wytyczonych w Umowie.

- Za utratę danych Dostawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powyższymi akapitami tylko, gdyby taka utrata nie byłaby możliwa do uniknięcia, pomimo zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa przez Nabywcę.

9.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku wyraźnej gwarancji Dostawcy oraz w przypadku szkód na życiu, na ciele lub zdrowiu oraz w przypadku zobowiązujących regulacji prawnych.

9.5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności:

- za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Nabywców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;

- za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Nabywcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Nabywcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

- za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu;

- za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem;

- za utratę przez Nabywcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy;

- szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług

9.6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Nabywców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Dostawcę do Nabywcy.

10. Ocena i skargi. Zasady zamieszczania wpisów

10.1. Dostawca daje Nabywcom na Pyszne.pl możliwość oceny usługi Usługodawcy po złożeniu zamówienia przez Nabywcę (np. za pomocą komentarzy lub przyznaniem gwiazdek).

10.2. W przypadku anulowania zamówienia, oceny Nabywców nie będą publikowane.

10.3. Dostawca jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia wspomnianych ocen wszystkim użytkownikom portalu Pyszne.pl. Na ujawnienie Dostawca ma 7dni.

10.4. Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ocen rozdanych przez Nabywców.

10.5. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

10.6. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: wulgaryzmów, reklam w tym przekazów stanowiących reklamę ukrytą, odesłań do innych stron internetowych, zwłaszcza prowadzących działalność konkurencyjną, treści niezgodnych z prawem, lub naruszających dobra osobiste osób trzecich a Dostawca ma prawo odpowiedniej modyfikacji takiego wpisu w celu umożliwienia jego publikacji.

10.7. Nabywca zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

10.8. Dostawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Nabywców w Serwisie.

11. Czas trwania, zablokowanie i rozwiązanie Umowy

11.1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Jest ważna od momentu aktywacji konta Nabywcy przez Dostawcę i może być zakończona w każdym czasie przez Nabywcę poprzez usunięcie jego konta na Pyszne.pl.

11.2. Dostawca może wymówić Umowę przepisowo dwa tygodnie przed końcem miesiąca.

11.3. Nabywca jest świadomy, że musi spełnić wszystkie zobowiązania wobec Dostawcy oraz wobec ewentualnym innym stronom Umowy przed jej zakończeniem.

11.4. Prawo do bezzwłocznego wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn pozostaje nienaruszone. Dostawca może bezzwłocznie wymówić Umowy zwłaszcza w przypadkach, gdy:

- Nabywca umyślnie wpisał fałszywe dane w ramach oceniania,

- Nabywca podał fałszywe albo niekompletne dane przy rejestracji,

- Nabywca naruszył wielokrotnie inne umowne zobowiązania i nawet na żądanie przez Dostawcę nie zaprzestaje zaniedbywania tych obowiązków.

- W przypadku gdy Umowa została rozwiązana przez Dostawcę, Nabywca nie ma prawa do zarejestrowania nowego konta, również pod innym imieniem lub inną nazwą.

11.5. Każde wypowiedzenie Umowy musi być złożone w formie pisemnej. Wypowiedzenie przez e-mail należy również do formy pisemnej.

12. Reklamacje

12.1. Nabywcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. Reklamacje dotyczące zamówień mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres kontakt@pyszne.pl w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

12.2. W przypadku zgłaszanych przez Nabywcę problemów z realizacją zamówienia przez Usługodawcę, Pyszne.pl dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane strony.

12.3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacje:

- adres e-mail,

- data wystąpienia nieprawidłowości,

- uzasadnienie reklamacji,

- numer zamówienia (w razie potrzeby).

12.4. Pyszne.pl rozpatrzy reklamację i poinformuje Nabywcę o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia.

12.5. Dostawca może służyć jako osoba kontaktowa dla Nabywcy w przypadku reklamacji tyczących usług wykonanych przez Usługodawcę do przyjęcia, edycji i przekazu reklamacji do danego Usługodawcy. Dostawca nie jest do tego zobowiązany.

12.6. Dostawca może skierować Nabywcę do danego Usługodawcy w celu wyjaśnienia reklamacji, ponieważ Dostawca jest jedynie pośrednikiem Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Nabywcą. Dostawca skieruje Nabywcę zwłaszcza wtedy do Usługodawcy, gdy bezpośrednie wyjaśnienie skargi pomiędzy stronami Umowy stanowi szybsze i prostsze rozwiązanie.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez podania uzasadnienia. Główne obowiązki, które muszą zostać spełnione przez strony Umowy, nie zostają naruszone przez te zmiany.

13.2. O ile Nabywca nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w Polsce albo jeśli Nabywca jest handlowcem w myśl kodeksu handlowego, siedziba Dostawcy jest siedzibą jurysdykcji. Dostawca jest również uprawniony do złożenia skargi w ogólnej siedzibie jurysdykcji Nabywcy.

13.3. Jeśli Nabywca jest przedsiębiorcą jest on wówczas uprawniony do wnoszenia tylko roszczeń bezspornych lub prawomocnie ustalonych.

13.4. Wszystkie ceny na Pyszne.pl są cenami brutto.

13.5. Strony mogą przenieść prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy jedynie za pisemną zgodą drugiej strony.

13.6. Jeśli postanowienia niniejszych warunków są albo staną się nieważne i/albo są sprzeczne z regulacjami prawnymi, ważność pozostałych warunków nie zostaje przez to naruszona. Postanowienia, które zostały uznane za nieważne, zostaną zastąpione najbardziej zbliżoną regulacją prawną.

Chłopska Izba
     
Zapłać gotówką lub online
Traktorowa 67
91-204 Łódź
Koszt dostawy: od 4,00 zł
Dowóz: od 13,90 zł
Godziny otwarcia Poniedziałek, Wtorek, Niedziela 12:00 - 17:45 Środa - Sobota 12:00 - 19:45
Opinie

Ø 4,43 Gwiazdki
Ilość ocen: 7

Chłopska Izba: Zobacz teraz wszystkie oceny lub zamów jedzenie online.